Ελληνική αρχική σελίδα » H Σχολή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Ειδικό εκπαιδευτικό και τεχνικό προσωπικό

   Τα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) επιτελούν ειδικό διδακτικό έργο (ΕΕΔΙΠ Ι), ή και εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο (ΕΕΔΙΠ ΙΙ) στο Τμήμα. Το ΕΕΔΙΠ περιλαµβάνει κατόχους διδακτορικών, µεταπτυχιακών τίτλων και πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ.

   Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) παρέχει έργο υποδοµής στην εν γένει λειτουργία του Τµήµατος προσφέροντας εξειδικευµένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου του Τµήµατος. Το ΕΤΕΠ περιλαµβάνει κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και µη πτυχιούχους.