Ελληνική αρχική σελίδα » H Σχολή » Εποπτεία

Εποπτεία κτηρίου Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ

Σύμφωνα με τον Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. (Π.Δ. 160 - ΦΕΚ Α΄ 220 - 3.11.2008), η Σύγκλητος ή, με εξουσιοδότησή της, το Πρυτανικό Συμβούλιο ορίζει για κάθε κτήριο ή συγκρότημα κτηρίων του Ιδρύματος Επόπτη και, όπου απαιτείται, Βοηθό Επόπτη, στους οποίους αναθέτει την εποπτεία κτηρίου ή συγκροτήματος κτηρίων του Α.Ε.Ι. Ο Επόπτης έχει την εποπτεία του κτηρίου και φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία, την επισκευή, τη συντήρηση, την καθαριότητα και την ασφάλειά του. Συνεργάζεται για το σκοπό αυτόν με τον Κοσμήτορα της Σχολής, τους Προέδρους των Τμημάτων, τους Διευθυντές Τομέων και Εργαστηρίων, με τους Επόπτες όμορων κτηρίων, με το οριζόμενο στην Εποπτεία προσωπικό, με το τεχνικό προσωπικό που ορίζεται από το Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, καθώς και με τις αρχές διοίκησης του Α.Ε.Ι. για την επίλυση σοβαρών προβλημάτων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά, καθώς και για την εκτέλεση νέων έργων. προσθηκών και διαρρυθμίσεων στο χώρο ευθύνης της Εποπτείας. Ο Επόπτης προΐσταται όλου του προσωπικού της Εποπτείας του κτηρίου (επιστάτες, θυρωρούς, φύλακες, νυκτοφύλακες, καθαρίστριες, τεχνίτες κ.ά.) και είναι υπεύθυνος για όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του κτηρίου και για τους λοιπούς χώρους Τομέων, Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Βιβλιοθηκών, συνεδριακών χώρων, μουσείων, γραφείων διοίκησης κ.λπ. και τον εξοπλισμό τους.

Με την υπ’ αριθμ. 3η ΠΡΑΞΗ 2019-20 του Αναπληρωτή Πρύτανη (ΑΔΑ: ΩΖΜΓ46ΨΖ2Ν-ΑΤ8) αποφασίστηκε ο Ορισμός Εποπτών και Αναπληρωτών Επόπτη Πανεπιστημιακών Κτηρίων ως εξής:

Πέτρος Ρούσσος, Αναπλ. Καθηγητής, Επόπτης ΦΛΣ

Ευδοκία Μπαλάση, Αναπλ. Καθηγήτρια, Επόπτρια Βιβλιοθήκης ΦΛΣ

Δημήτριος Καραβάς, Δ.Υ., Αναπληρωτής επόπτη   

Γεώργιος Λάμπος, Επιστάτης, Αναπληρωτής επόπτη