Ελληνική αρχική σελίδα » H Σχολή » Κοσμητεία » Αρμοδιότητες

Οργάνωση και αρμοδιότητες Κοσμητείας

 

Η Κοσμητεία, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Ν. 1268/1982 έτσι όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3549/2007, είναι όργανο διοίκησης των Σχολών των Α.Ε.Ι. Η Κοσμητεία απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα, τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών κάθε Τμήματος.  Ο Κοσμήτορας αναδεικνύεται από σώμα εκλεκτόρων που αποτελείται από το σύνολο των εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή των Προέδρων των Τμημάτων που ανήκουν στη Σχολή.

Η Κοσμητεία:

i) γνωμοδοτεί για το τετραετές ακαδημαϊκό - αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ιδρύματος, ως προς το σκέλος που αφορά τη Σχολή,

ii) εγκρίνει και συντονίζει τα διατμηματικά προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου της Σχολής και συντονίζει τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων,

iii) επεξεργάζεται προτάσεις των Τμημάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων Δ.Ε.Π. και τις υποβάλλει στο Πρυτανικό Συμβούλιο,

iv) αποφασίζει για την οργάνωση των υπηρεσιών της Κοσμητείας, καθώς και για την τοποθέτηση και την υπηρεσιακή κατάσταση του Ε.Τ.Ε.Π. στα Εργαστήρια ή Κλινικές της Σχολής.

Αρμοδιότητες Κοσμήτορα

 

Ο Κοσμήτορας:

i. συγκαλεί τη Γ.Σ. Σχολής και την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών της

ii. συντονίζει τα κοινά μαθήματα των Τμημάτων

iii. προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας

iv. μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γ.Σ. Σχολής και της Κοσμητείας

v. συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων

Η Κοσμητεία, όπως και όλα τα διοικητικά όργανα των πανεπιστημίων, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εξακολουθούν να λειτουργούν βάσει του νόμου 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 3549/2007 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012.