Ελληνική αρχική σελίδα » Κληροδοτήματα » Σαριπόλειο Κληροδότημα » Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου » Δημοσιεύματα "Βιβλιοθήκης Σοφίας Ν. Σαριπόλου"


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ»

 1. ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Νεοελληνικαί πηγαί του Σολωμού. Εν Αθήναις 1968.

2. ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Η έννοια του φωτός εις την αισθητικήν του Πλωτίνου. Εν Αθήναις 1968.

3. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ο δια συνθέσεως υποκορισμός εις την Ελληνικήν. Εν Αθήναις 1969.

4. ΚΟΡΡΕ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Τα μετά κεφαλών κριών κράνη. Εν Αθήναις 1970.

5. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ, Ιστορία του θεάτρου εν Κεφαλληνία (1600-1900). Εν Αθήναις 1970.

6. ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, Ο θεσμός του εν Κωνσταντινουπόλει Βενετού Βαΐλου (1268-1453). Εν Αθήναις 1970.

7. ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ψυχή και πολιτεία. Έρευνα επί της πολιτικής φιλοσοφίας του Πλάτωνος. Εν Αθήναις 1970

8. ΠΑΝΤΕΛΟΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ο περί Οιδίποδος μύθος παρά Κορνηλίω και Βολταίρω. Εν Αθήναις 1970.

9. ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Νικόλαος Σεκουνδινός (1402-1464). Βίος και έργον. Συμβολή εις την μελέτην των Ελλήνων λογίων της Διασποράς. Εν Αθήναις 1970.

10. ΛΙΓΝΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Το πρώτον δάνειον της Ανεξαρτησίας. Αθήναι 1970.

11. ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΕΥΣΤ., Οι άγιοι της πρώτης βυζαντινής περιόδου της Κρήτης και η σχετική προς αυτούς φιλολογία. Αθήναι 1970.

12. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Μηροτραφής. Μελέτη περί της γονιμοποιού τρώσεως ή δεσμεύσεως του ποδός εν τη αρχαία ελληνική μυθολογία. Αθήναι 1971.

13. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, Μορφολογική και σημασιολογική εξέλιξις των επιθημάτων - *yo - *eyo - εις την Ελληνικήν. Αθήναι 1971.

14. ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΓΝΗΣ, Η αναγέννησις των γραμμάτων κατά τον IB΄ αιώνα εις το Βυζάντιον και ο Όμηρος. Εν Αθήναις 1971.

15. ΦΑΤΟΥΡΟΥ - ΗΣΥΧΑΚΗ ΚΑΝΤΩΣ, Η Ρετόντα της Κρήτης. Αθήναι 1972.

16. ΝΙΚΗΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Έρευναι επί των πηγών του Λεξικού του Ερωτιανού. Αθήναι 1971.

17. ΚΩΣΤΑΡΑ ΓΡΗΓ. ΦΙΛ., Η διαλεκτική του Κίρκεγκωρ ως επανάληψις της Σωκρατικής μαιευτικής. Εν Αθήναις 1971.

18. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Γ., Η διοικητική οργάνωσις της Στερεάς Ελλάδος κατά την Τουρκοκρατίαν (1393- 1821). Εν Αθήναις 1971.

19. ΗΜΕΛΛΟΥ ΣΤΕΦ. Δ., Το περί ζώων ιδιότητος έργον του Αιλιανού ως πηγή ειδήσεων περί μαγικών και δεισιδαιμόνων δοξασιών και συνηθειών. Εν Αθήναις 1972.

20. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δομικαί εξελίξεις και συστηματοποίησις του ρήματος της Ελληνικής. Εν Αθήναις 1972.

21. ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Η θεωρία του νοήματος εν τη φιλοσοφία του Ludwig Wittgenstein. Εν Αθήναις 1972.

22. ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ζ., Αγιος Νικόλαος ο εν Βουναίνη. Ανέκδοτα αγιολογικά κείμενα - Ιστορικαί ειδήσεις περί της Μεσαιωνικής Θεσσαλίας (Ι΄ αιών). Εν Αθήναις 1972.

23. ΘΕΜΕΛΗ - ΚΑΤΗΦΟΡΗ ΔΕΣΠ., Η δίωξις της πειρατείας και το Θαλάσσιον Δικαστήριον. ΜΕΡΟΣ Α΄. Η δίωξις της πειρατείας, ΜΕΡΟΣ Β΄. Το Θαλάσσιον Δικαστήριον. Εν Αθήναις 1973.

24. ΚΑΝΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Η φωνολογική παρεμβολή της νέας Ελληνικής γλώσσης κατά το αγγλιστί γράφειν. Εν Αθήναις 1974.

25. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ ΝΙΚ., Roman attitudes to the Greeks. Ev Αθήναις 1974.

26. ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αι παιδαγωγικαί αντιλήψεις του Τερεντίου. Εν Αθήναις 1974.

27. ΑΒΡΑΜΕΑ ΑΝΝΗΣ, Η Βυζαντινή Θεσσαλία μέχρι του 1204. Εν Αθήναις 1974 (Εξαντλημένο).

28. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, Η συμβολή της κλασσικής διανοήσεως, ιδία της στοάς, εις την διαμόρφωσιν της απολογητικής διαλεκτικής του Pascal. Εν Αθήναις 1974. (Εξαντλημένο).

29. ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ, Η Μυκηναϊκή εορτή *Θρονοελκτήρια (to - no - e - ke - te - ri - jo) και η επιβίωσις αυτής εις τους ιστορικούς χρόνους. Εν Αθήναις 1974. (Εξαντλημένο).

30. ΧΡΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Το πρόβλημα των κατηγοριών εν τη φιλοσοφία του Αριστοτέλους. Εν Αθήναις 1975.

31. ΜΕΝΤΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, Συμβολαί εις την μελέτην του οικονομικού και κοινωνικού βίου της πρωίμου βυζαντινής περιόδου. (Η προσφορά των εκ Μ. Ασίας και Συρίας Επιγραφών και Αγιολογικών κειμένων). Εν Αθήναις 1975. (16 αντίτυπα).

32. ΔΡΑΓΩΝΑ - ΜΟΝΑΧΟΥ ΜΥΡΤΩΣ, The Stoic Arguments for the Existence and the Providence of the Gods. Εν Αθήναις 1976.

33. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Η Επανάστασις του 1854 και αι εν Θεσσαλία ιδία επιχειρήσεις. Εν Αθήναις 1976. (4 αντίτυπα).

34. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ., Τα αρχαία σχόλια εις Αίαντα του Σοφοκλέους. Εν Αθήναις 1977.

35. ΜΟΥΡΟΥΤΗ - ΓΚΕΝΑΚΟΥ ΖΩΗΣ, Ο Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800) και η συμβολή αυτού εις την παιδείαν του Γένους. Αθήναι 1979. (Εξαντλημένο).

36. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ. - ΑΓΓΕΛΙΝΑΡΑ Γ., Βιβλιογραφία των εμμέτρων νεοελληνικών μεταφράσεων της Αρχαίας Ελληνικής ποιήσεως. Εν Αθήναις 1979. (Εξαντλημένο).

37. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αι ελεγείαι του Duino του R. M. Rilke και η εν αυταίς παρουσία του Ελληνικού πνεύματος. Εν Αθήναις 1978.

38. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Λιουτπράνδος, ο επίσκοπος Κρεμώνης, ως ιστορικός και διπλωμάτης. Αθήναι 1978.

39. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ., Πολιτιστική κληρονομιά και νεοελληνική εκπαιδευτική τακτική. Αθήναι 1981.

40. ΔΑΝΑΛΗ - ΓΚΙΟΛΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Τα “λύτρα του Έκτορος” εις την τέχνην του έκτου και πέμπτου αιώνος π.Χ. Αθήναι 1981.

41. ΓΚΙΟΛΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Η ανάληψις του Χριστού βάσει των μνημείων της α΄ χιλιετηρίδος. Αθήναι 1981.

42. MICHALOPOULOS D., Vie politique en Grèce pendant les années 1862-1869. Athènes 1981. 43. (Εξαντλημένο).

44. ΕΛΣΑΑΝΤΑΝΙ MAXΜOYT Ι., Αι Ελληνο-Αιγυπτιακαί σχέσεις υπό το φως των Αιγυπτιακών και Αιγυπτιαζόντων πλαστικών έργων εκ του Ελληνικού χώρου: 945-525 π.Χ. Αθήναι 1982.

45. CARAMALENGOU HÉLÉNE, Le sentiment de la nature dans les odes d’Horace. Athènes 1982.

46. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΙΜΠΗ ΑΓΛΑΪΑΣ, Παραδοσιακή ιατρική στην Πελοπόννησο. Αθήναι 1985.

47. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ - ΝΟΤΑΡΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ, Σημειώματα ελληνικών κωδίκων ως πηγή δια την έρευναν του οικονομικού και κοινωνικού βίου του Βυζαντίου από του 9ου αιώνος μέχρι του έτους 1204. Αθήναι 1982.

48. ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗ ΛΕΩΝΙΔΑ Κ., Ο αναθεωρημένος υποκειμενισμός του Alfred North Whitehead. Αθήναι 1984.

49. KIM KYUN-NEA, Η έννοια του ανθρώπου κατά τον Πλάτωνα και τον CHU HSI. Αθήνα 1985.

50. ΝΑΚΑ ΘΑΝΑΣΗ, Τα επιρρηματικά της νέας ελληνικής. Αθήνα 1987.

51. ΠΑΝΤΕΛΟΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Ν., Η συμβολή της «Ελληνικής Εταιρείας» του Παρισιού στην πολιτιστική και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του νεοελληνικού κράτους, 1828-1830. Αθήνα 1987.

52. ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ - HERING Ο., Η ελληνική παροικία της Τεργέστης (1751-1830), τόμοι Ι-ΙΙ. Αθήνα 1986. (Τόμος Ι, 30 αντίτυπα).

53. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, Ταξιδιώτες της Δύσεως πηγή για την οικονομική ζωή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στους χρόνους του Σουλεϋμάν του Μεγαλοπρεπούς 1520-1566. Αθήνα 1987.

54. KOUTSOUDAKI MARY, The Dionysiac Myth in Camus and Williams. Αθήνα 1987.

55. LEONTSINIS GEORGE Ν., The Island of Kythera. A social History (1700-1863). Αθήνα 1987.

56. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ Κ., Γαλλοελληνική εκμετάλλευση δασών στη Δυτική Ελλάδα (1710-1792). Αθήνα 1987.

57. ΚΩΒΑΙΟΥ ΚΩΣΤΗ Μ., Η γραμματική του αισθητικού λόγου. Πέρα από την αισθητική και τη μεταισθητική πλάνη. Αθήνα 1987.

58. GAVARIS VASSILIOS, The Examination of the Idea of Spiritual Discipline in younger Seneca. Αθήνα 1987.

59. ACOVITSIOTI ADAMANDIA, Groupes hommes - animaux dans la sculpture géométrique. Αθήνα 1987.

60. ΝΤΟΥΡΟΥ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, H Ανδεγαυϊκή κυριαρχία στην Ρωμανία επί Καρόλου Α΄ (1266-1285). Αθήνα 1987.

61. PYRGAKI MARIE, L’ habitat au cours de la préhistoire (de la période précéramique à l’ âge du bronze) d’après les trouvailles effectuées à Sesklo et à Dimini, en Thessalie, tome I-II. Athènes 1987.

62. ΑΔΑΜ ΑΔΑΜ, Ο ποιητής W. Cowper μεταφραστής του Ομήρου. Αθήνα 1987.

63. ΔΑΡΑΔΗΜΟΥ-ΡΑΠΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ, Παιδική Λογοτεχνία. Η πεζογραφία της δεκαετίας 1970-1980. Αθήνα 1987.

64. KOUMOUSSI ΑΝΙΤΑ, Les peintures murales de la Transfiguration de Pyrgi et de Sainte-Thécle en Eubée. (Rapports avec l’ art occidental). Athènes 1987.

65. PAPAEFTHYMIOU-LYTRA SOPHIA, Communicating and learning strategies in English as a foreign language with particular reference to the Greek learner of English. Athens 1987.

66. ΧΡΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Οι μετασχηματισμοί της φιλοσοφίας από των Ελληνιστικών μέχρι και των πρωτοχριστιανικών χρόνων. Αθήνα 1988.

67. ΛΑΜΠΡΑΚΗ-ΠΑΓΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, Η εκπαίδευση των Ελληνίδων κατά την Οθωμανική περίοδο. Αθήνα 1988.

68. GOULA-MITACOU POLYXENE ANT., La tradition platonicienne et ses échos dans l’ oeuvre de Baudelaire. Athènes 1988.

69. ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ-ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, H γνωσιοθεωρητική θεμελίωση της αισθητικής του Thomas Reid. Αθήνα 1988.

70. EFTHYMIOU-HADZILACOU MARIA, Rhodes et sa région élargie au 18ème siècle: les activités portuaires. Athènes 1988.

71. MÉNÉGAKI MARIE, L’ Abbaye de Typhaines, roman historique de Gobineau, et sa traduction grecque. Athènes 1987.

72. VOLIOTIS Ν. Α., The tradition of Isocrates in Byzantium and his influence on modern Greek education. Athens 1988.

73. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θ., ΜΕΛΕΤΙΟΣ (ΜΗΤΡΟΣ) Αθηνών, ο γεωγράφος (1661-1714). Συμβολή στη μελέτη του Βίου και του Έργου του και γενικότερα της εποχής του πρώιμου Διαφωτισμού, τόμοι Α΄ - Β΄. Αθήνα 1990.

74. ΚΟΥΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ Η., Έρευνες στο έργο του Μαξίμου του Τυρίου. Το πρόβλημα της αντιδικίας, της αρετής, της ηδονής και της φιλίας. Αθήνα 1991.

75. ΣΠΑΝΤΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, Χρόνος και θάνατος στην ποίηση του R. M. Rilke. Αθήνα 1990.

76. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ I., Το τραγούδι του Αρμούρη, χειρόγραφη και προφορική παράδοση. Αθήνα 1990.

77. SOLOMOU KIRIAKOULA, Byron and Greek Poetry. Athens χ•χ.

78. VASDARIS CHRISTOS, Das dorische Kapitell in der hellenistisch-römischen Zeit im östlichen Mittelmeerraum. [τόμ. A΄] Text, [τόμ. B΄]Tafeln. Athen 1987.

79. LAMPADARIDOU EFFIE Α., Patrick White Magna Mater and her son-lover. Athens 1991.

80. YANNI MARA, The Faerie Queene and the greek romance. Athens 1992.

81. ΔΕΛΛΑΣΟΥΔΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟY Γ., Κοινοτική κοινωνική πολιτική και ειδική επαγγελματική κατάρτιση. Προτάσεις ενόψει του 1992. Αθήνα 1991.

82. ΜΑΣΤΡΑΠΑ ΑΝΤΩΝΗ Κ., Η ανθρώπινη και οι ζωικές μορφές στην προϊστορική κεραμεική των Κυκλάδων. Αθήνα 1991.

83. ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ-ΚΟΥΤΑΒΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, Ο γεωγραφικός κόσμος Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου. τ. Α΄: Τα γεωγραφικά, τ. Β΄: Η εικόνα, Αθήνα 1991-1993.

84. ΜΑΧΑΙΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, Les groupes statuaires d’Aphrodite et d’Eros. Athènes 1993.

85. ΜΠΑΚΟΝΙΚΟΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ, Το παράλογο στο θέατρο του Ευριπίδη.

86. SARADI HELENE, Le notariat Byzantin du IXe au XVe siècles. Athènes 1991.

87. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Χ., Φιλόθεος Σηλυβρίας. Βίος και συγγραφικό έργο Αθήνα 1992.

88. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑΣ Θ., Η νεοελληνική ζωγραφική-γλυπτική-λογοτεχνία (Σχέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής και ποίησης, 1830-1922), τόμοι Α΄ - Β΄. Αθήνα 1992.

89. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΚΥΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ, Les fondements métaphysiques de la Politique de Platon. Athènes 1992.

90. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΖΩΗΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ, Μετάλλια και Πλακέττες. Αθήνα 1993.

91. ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Der Gebrauch des Genetivus Absolutus bei Apollonios Rhodios im Verhältnis zu Homer. Athen 1993.

92. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, Les peintures murales du vieux Catholicon du Monastère de la Transifiguration aux Météores (1483). Athènes 1992.

93. KOUTRAKOU NIKE-CATHERINE, La propagande impériale: Byzantine persuasion et réaction (VΙΙΙe - Xe Siècles). Athènes 1994.

94. ΚΕΦΑΛΛΗΝΑΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ, Ο Lord Byron στην Ελλάδα. Η παρουσία του στη νεοελληνική πνευματική ζωή κατά τον ΙΘ΄ αιώνα. Αθήνα 1995.

95. ΜΑΝΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γ., Το εικονογραφικό πρόγραμμα του ιερού βήματος των μεσοβυζαντινών ναών της Ελλάδας (843 - 1204). Αθήνα 2001.

96. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Δ., Η διδακτική της ιστορίας της νεότερης Ελλάδας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής διάστασης. Αθήνα 2002.

97. ΣΤΡΥΦΩΝ - ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, Ο μυθιστοριογράφος Αλέξανδρος Δουμάς - πατέρας και η παρουσία του στα ελληνικά γράμματα του 19ου αιώνα. Αθήνα 2002.

98. ΚΩΝΣΤΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Χ., Η θέση της «Έκτορος και Ανδρομάχης ομιλίας» στην δομή της Ιλιάδας. Αθήνα 2004.

99. ΕΡΓΑ ΕΛΕΝΗΣ, Περί της μορφής ζωής και περί του τρόπου ζωής κατά τον L. Wittgenstein και κατά τον Πλάτωνα. Αθήνα 2007.

100. ΚΟΛΕΖΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡ., Πινδαρικές έρευνες, οι νικητές των αθλητικών αγώνων και τα αριστοκρατικά ιδεώδη της εποχής των. Αθήνα 2007.

101. ΒΑΣΜΑΝΟΛΗ ΕΡΑΣΜΙΑΣ, Οι αντιδάνειες λέξεις στη Νέα Ελληνική, Παλαιότερη Ελληνική, Λατινική, Ιταλική, Γαλλική, Γερμανική, Αγγλική, Τουρκική, Ν. Ελληνική. Φωνολογία, Μορφολογία, Σημασιολογία, Πραγματολογία, Κοινωνιογλωσσολογία. Αθήνα 2007.

102. LEONTSINI ELENI, Τhe appropriation of Αristotle in the liberal-communitarian debate. Αθήνα 2007.

103. KYRIAZOPOULOS ATHANASE, Les épiphanies des dieux dans la poésie lyrique grecque (7e - 5e siècle avant notre ère). Αθήνα 2008.

104. ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Θ., Ρηματικοί μεταπλασμοί, μεταδομήσεις ενεστωτικού και αοριστικού θέματος. Αθήνα 2007.

105. ΜΠΟΥΣΕ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥ., Περί της Αρχαίας Ελληνικής Ζωγραφικής, ερμηνεία των φιλολογικών μαρτυριών. Αθήνα 2008.

106. ΒΡΑΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Η μορφή του Νεοπτολέμου στην Αρχαία Ελληνική Ποίηση ως τά τέλη του 5ου αι. π.Χ., με έμφαση στον Πίνδαρο καί στην τραγωδία, Αθήνα 2008.

107. ΔΑΣΚΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑΣ, Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Αθήνα 2008.

108. SPINOULA BARBARA, Αnimal-similes and creativity in the posthomerica of Quintus of Smyrna. Athens 2008.

109. ΣΠΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Η., Το Ελληνικό γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής Δελβίνου και Αγίων Σαράντα. Αθήνα 2008.

110. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Μ., Υπό την σκιάν της Χρυσής Πλατάνου. Μελέτες για τις σχέσεις της Θήβας με την Περσία και τις άλλες ελληνικές πόλεις από τη μάχη των Λεύκτρων έως τη μάχη της Μαντινείας 371-362 π.Χ. Αθήνα 2009.

111. ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΣΤΑΜΑΤΗ Δ., Τα ηθικά στάδια στην Εγελιανή φιλοσοφία του δικαίου. Αθήνα 2010.

112. ΡΟΦΟΥΖΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΣ, Οι πολιτιστικές και επιστημονικές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία στην περίοδο 1949-1989. Αθήνα 2010.

113. ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΣΤΑΜΑΤΗ, Το λυκόφως των ηρώων στην Ιλιάδα, (Ραψωδίες Α - Μ). Αθήνα 2010.

114. ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε., Ανθρωπολογική-παιδαγωγική θεώρηση της επικοινωνίας στο έργο του Παπαδιαμάντη. Αθήνα 2010.

115. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ, Εντόπια παραγωγή και εισαγωγή αμφορέων στην Αλάσαρνα της Κω (5ος - 7ος αι. μ.Χ.). Αθήνα 2010.

116A. ΚΑΤΩΝΗ Α.Λ., Aποκλειστοποίηση των ηχηρών κλειστών /b d g/ της Ελληνικής, διαχρονική φωνολογική προσέγγιση. Πρώτο μέρος, ανάλυση με παράρτημα I. Αθήνα 2010.

116B. ΚΑΤΩΝΗ Α.Λ., Aποκλειστοποίηση των ηχηρών κλειστών /b d g/ της Ελληνικής, διαχρονική φωνολογική προσέγγιση. Δεύτερο μέρος, παράρτημα II: σώμα υλικού (Corpus). Αθήνα 2010.

117. MAGGINI GOLFO E., La justice de la pensée. La critique de la métaphysique de la subjectivité dans le “différend” heideggérien avec Nietzsche 1936-1946. Αθήνα 2011.