Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.04.2021

Ανακοίνωση για τα ξενόγλωσσα συγγράμματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΛΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

 Το μείζον ζήτημα της, ήδη από το έτος 2014, διακοπής διανομής στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών της Φιλοσοφικής Σχολής συγγραμμάτων που εκδίδονται στο εξωτερικό, απασχόλησε εκ νέου τα μέλη της Κοσμητείας της ΦΛΣ του ΕΚΠΑ κατά τη συνεδρίαση της 23ης Απριλίου 2021. Το θέμα αποτελεί μόνιμο πρόβλημα των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών της Σχολής, οι φοιτητές/φοιτήτριες των οποίων αδυνατούν να λάβουν δωρεάν συγγράμματα για πλήθος μαθημάτων που διεξάγονται σε ξένη γλώσσα, δυνατότητα που αναμφίβολα αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα τους. Οι φοιτητές/φοιτήτριες των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών της Φιλοσοφικής Σχολής βιώνουν μιαν ανεπίτρεπτη αντινομία σε σχέση με τους ομολόγους τους των υπολοίπων Τμημάτων της Σχολής.

Είναι κατανοητή η δυσχερής θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα παραπάνω Τμήμα­τα, τα οποία προσπάθησαν να βρουν λύση σ’ αυτό το βασικό για τις σπουδές των φοιτη­τών/φοιτητριών τους έλλειμμα έχοντας καθιερώσει τον θεσμό του μακροχρόνιου δανεισμού συγγραμμάτων από τη Βιβλιοθήκη της Σχολής. Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ έχει βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, εγκρίνοντας κατά το ακ. έτος 2017-18 έκτακτη οικονομική επιχορήγηση για την ενίσχυση της συγκεκριμένης λύσης. Πάντως, ο μακροχρόνιος δανεισμός συνιστά μία λύση που δεν έχει ως τώρα λειτουργήσει αποτελεσματικά, καθώς, εκτός από το προφανές χωροταξικό πρόβλημα που συνεπάγεται για τη Βιβλιοθήκη της Σχολής, δεν έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί από τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες. Επιπροσθέτως, η επιστήμη εξελίσσεται και οι φοιτητές/φοιτήτριες επιβάλλεται να διαθέτουν συγγράμματα με την πλέον πρόσφατη και ενημερωμένη επιστημονική βιβλιογραφία.

Το ζήτημα ενδέχεται πλέον να μπορεί να αντιμετωπισθεί –μερικώς τουλάχιστον- και μέσω των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων της δράσης «Κάλλιπος», καθώς στην προκήρυξη αυτής της δράσης προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής και για συγγράμματα γραμμένα στις ξένες γλώσσες που θεραπεύονται στη Φιλοσοφική Σχολή. Αυτή η λύση αναμένεται να εξασφαλίσει στους/στις φοιτητές/φοιτήτριές μας συγγράμματα υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες τους, ενώ παράλληλα θα αποτελεί και μιαν εξαιρετικά οικονομική λύση για το Ελληνικό Δημόσιο, ως δράση ανοικτής πρόσβασης. Ωστόσο, η δράση «Κάλλιπος» δεν καλύπτει πρωτότυπα λογοτεχνικά έργα, τα εκδοτικά δικαιώματα των οποίων έχουν οίκοι του εξωτερικού και τα οποία συνιστούν εντελώς απαραίτητα αντικείμενα μελέτης για τους μελλοντικούς φιλολόγους.

Το πρόβλημα παραμένει ανοικτό. Ευελπιστούμε η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ να ανταποκριθεί και πάλι στην έκκλησή μας, μεριμνώντας για τη διανομή ξενόγλωσσων συγγραμμάτων, ώστε να μη πλήττονται κάποια από τα αρχαιότερα και πολυπληθέστερα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας.

Προτείνουμε, συγκεκριμένα:

  1. να επαναληφθεί η κατά το παρελθόν πραγματοποιηθείσα πράξη της Συγκλήτου, κατά την οποία διατέθηκε έκτακτο χρημα­τι­κό ποσό για την απόκτηση ξενόγλωσσων βιβλίων από ξένους εκδότες για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών/φοιτητριών μας. Υπεν­θυμίζουμε ότι αποφασίσθηκε τότε όπως διατεθεί το ποσό των 150.000 ευρώ, ώστε το ΕΚΠΑ να ανταποκριθεί στο εύλογο αίτημα των ξενόγλωσ­σων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής. Το αιτούμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών/φοιτητριών μας. Η κατανομή των χρημάτων σε κάθε Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής θα γίνει με βάση τον αριθμό των νεοεισερχόμενων φοιτητών (συμπεριλαμ­βανομένων των μεταγραφών) του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, ενώ εκ μέρους μας θα προσδιοριστούν επακριβώς οι προμήθειες των συγγραμ­μάτων, μέχρι του ποσού που θα μας διατεθεί, ο δε κατάλογος με τις εν λόγω προμήθειες θα υποβληθεί προς τη Σύγκλητο εγκαίρως.
  2. να εισηγηθεί η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ στο Υπουργείο Παιδείας και τους αρμόδιους φορείς την πρόβλε­ψη διανομής από την ηλεκτρονική υπηρε­σία «Εύδοξος» ΚΑΙ των ξενόγλωσ­σων συγγραμμάτων που εκδίδονται στο εξωτερικό, ή έστω ενός περιορισμένου αριθμού τους, που θα κάλυπτε τις πιο βασικές ανάγκες των φοιτητών/φοιτητριών μας.