Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

05.03.2021

Ανακοίνωση της Κοσμητείας της ΦΛΣ ΕΚΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΛΣ ΕΚΠΑ 

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βάση όσων διατυπώνονται και σε πρόσφατη (18.2.2021) απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ, δηλώνει ότι πρόθεση των διδασκόντων/ουσών της Σχολής είναι η επάνοδος στη διά ζώσης διδασκαλία, όποτε αυτό επιτραπεί βάσει των τρεχουσών υγειονομικών συνθηκών και υπό τους καλύτερους για τη δημόσια υγεία όρους. Τα μέλη ΔΕΠ της ΦΛΣ πιστεύουν ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχολογία των ανθρώπων είναι πλέον περισσότερο από φανερές. Ο αποκλεισμός των ανθρωπίνων σχέσεων, όπως τις βιώναμε σε συνθήκες κανονικότητας, προκαλεί αρνητικά συναισθήματα, με προεξάρχοντα τον γενικευμένο θυμό, συναισθήματα που γίνονται κυρίαρχα, αφήνοντας το αποτύπωμά τους στις οικογένειες, τις προσωπικές σχέσεις, τον εργασιακό χώρο, τα εκπαιδευτικά πλαίσια, κ.λπ. Η ΦΛΣ, μεθοδικά και σταθερά από τον Σεπτέμβριο του 2020, επιδιώκει κάθε δυνατή επαφή με τους/τις φοιτητές/τριες, με ποικίλους τρόπους, αναπληρώνοντας με τον καλύτερο εφικτό τρόπο τη διά ζώσης επικοινωνία (υποδοχή πρωτοετών σε ομάδες στην AULA, διαδικτυακές ώρες γραφείου και ακαδημαϊκών συμβούλων, ορκωμοσίες κ.ά.). Προσδοκούμε η στιγμή της επανόδου σε μια ανοιχτή και ζωντανή ΦΛΣ να μη βραδύνει, ευχή δε των μελών της Σχολής είναι αυτό να συμβεί χωρίς τους κινδύνους της πανδημίας για όλους: φοιτητές/τριες, διδάσκοντες/ουσες και διοικητικό προσωπικό.

Επιπλέον, η Κοσμητεία της ΦΛΣ του ΕΚΠΑ υποστηρίζει πλήρως την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (14.10.2020), κατά την οποία η επαγγελματική ισοδυναμία δεν μπορεί να αποδίδεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων μη ομοταγών προς τα Ελληνικά, σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ. Η αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε κατόχους πτυχίων ιδιωτικών κολλεγίων που λειτουργούν χωρίς σαφείς ακαδημαϊκούς κανόνες ενέχει κινδύνους υποβάθμισης των Πανεπιστημίων και αποσταθεροποίησης της αγοράς εργασίας, ενώ βάλλει ευθέως κατά της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης των σπουδών στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Η Κοσμητεία της ΦΛΣ του ΕΚΠΑ ζητεί από τις αρμόδιες Αρχές να διασφαλίσουν και να προφυλάξουν τα υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια ως προς την είσοδο, φοίτηση και κτήση πτυχίου των Ελλήνων φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα, θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να γίνεται αποδεκτή η απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων που αντιστοιχούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε πτυχιούχους ιδιωτικών κολλεγίων-διδακτηρίων. Τονίζεται ότι στα τελευταία η διάρκεια φοίτησης είναι τριετής, τα προγράμματα σπουδών είναι διαμορφωμένα βάσει των κανόνων της αγοράς, ενώ και οι διδάσκοντες/ουσες δεν κατέχουν όλα τα απαιτούμενα από τον νόμο που διέπει τα ΑΕΙ προσόντα, δηλαδή διδακτορικό τίτλο, προϋπηρεσία, δημοσιεύσεις, διεθνή παρουσία, αυτονομία καθορισμού των ακαδημαϊκών επιλογών και διεύθυνσης ερευνητικών δράσεων, κ.λπ. 

 Τέλος, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, τα μέλη της Κοσμητείας της ΦΛΣ του ΕΚΠΑ επικαιροποιούν όσα αναλυτικά είχαν διατυπώσει σε πρόσφατο (18.1.2021) Ψήφισμα της Κοσμητείας. Επιβεβαιώνουν την πεποίθηση ότι η ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Σχολής, παράλληλα με τη βασική αποστολή της, που είναι η έρευνα και η μετάδοση της γνώσης, καθώς και η ασφάλεια των φοιτητών/τριών και του προσωπικού όλων των κατηγοριών, αποτελούν προτεραιότητα και διαρκές μέλημα της Κοσμητείας. Η Κοσμητεία της ΦΛΣ του ΕΚΠΑ ενδιαφέρεται πρωτίστως για την ποιότητα και την ουσία της επικοινωνίας καθηγητών-φοιτητών, ώστε, χωρίς επιπτώσεις στο αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων και την ακαδημαϊκή ελευθερία, να διασφαλίζεται η άρτια εκπαιδευτική λειτουργία της Σχολής.