Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

28.05.2020

Διευκρινίσεις για τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2019 -2020

Αθήνα, 28 Μαΐου 2020 

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019- 2020

ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

 

Οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με όλους τους τρόπους αξιολόγησης που προβλέπονται αφενός μεν στην από 20ης Μαΐου 2020 Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αριθμ. 59181/Ζ1 [«Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020» (Φ.Ε.Κ. Β' 1935)] και την από 21ης Μαΐου Κ.Υ.Α. των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων-Υγείας, Αριθμ. 60720/Ζ1 [«Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών των Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1971)], αφετέρου δε στην από 27ης Μαΐου 2020 Απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ· ήτοι με: α) γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, β) εργαστηριακές ασκήσεις, γ) γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών, δ) προφορική εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών, ε) γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους.

 Η εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα ξεκινήσει στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών την Δευτέρα 15 Ιουνίου και δύναται να εκτείνεται έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020.

Έως το τέλος της προσεχούς εβδομάδας θα ανακοινωθεί αρμοδίως από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής το γενικό πρόγραμμα των εξετάσεων· σχετικά με την όλη διαδικασία των εξετάσεων, επισημαίνονται ειδικότερα και τα ακόλουθα:

  1. κάθε εξεταζόμενος πρέπει: α) να φροντίσει να εγγραφεί στο e-class, στα μαθήματα που πρόκειται να εξετασθεί, ώστε να λαμβάνει κάθε σχετική ενημέρωση β) να μεριμνήσει να δηλώσει (το αργότερο μέχρι τις 12 Ιουνίου) τη συμμετοχή του στην εξέταση οποιουδήποτε μαθήματος· οι διδάσκοντες κάθε μαθήματος θα ζητήσουν, μέσω του e-class, παρόμοιες δηλώσεις από τους φοιτητές και θα εξηγήσουν τη διαδικασία εξέτασης που σε κάθε περίπτωση θα ακολουθηθεί· στις περιπτώσεις για τις οποίες θα δηλώνεται οποιαδήποτε αδυναμία συμμετοχής, το ζήτημα θα ρυθμίζεται σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες
  2. η πρόσβαση στην πλατφόρμα eclass είναι, ως γνωστόν, εφικτή  μέσω του username και του password κάθε φοιτητή/φοιτήτριας· για τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εξέτασης, μέσω των εργαλείων τηλεδιάσκεψης που έχουν προταθεί από το ΕΚΠΑ, οι εξεταζόμενοι επιβάλλεται να εισέρχονται με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (και όχι με άλλους προσωπικούς)· ο προσωπικός ιδρυματικός λογαριασμός έχει ανοιχτεί αυτόματα από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) με την εγγραφή κάθε φοιτητή στο mystudies· η μορφή του είναι: studxxxxxxx[at]uoa[dot]gr [όπου stud=το αναγνωριστικό του Τμήματος κάθε φοιτητή & όπου xxxxxxx=μέρος του αριθμού μητρώου του]
  3.  στις γραπτές εξετάσεις με φυσική παρουσία, όλοι οι παρόντες θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 1,5 μέτρο· έχει ήδη ληφθεί σχετική μέριμνα εκ μέρους της Κοσμητείας της Σχολής μας, ως εξής: θα χρησιμοποιηθούν 21 αμφιθέατρα και η AULA της ΦΛΣ· στα 5 αμφιθέατρα 300 θέσεων [204, 313, 438, 440, 442] θα εισέρχονται 50 εξεταζόμενοι, στα 8 αμφιθέατρα 200 θέσεων [311, 312, 315, 316, 434, 436, 437, 445] θα εισέρχονται 30 εξεταζόμενοι, στα 8 αμφιθέατρα 100 θέσεων [314, 425, 426, 427, 428, 430, 432, 433] θα εισέρχονται 18 εξεταζόμενοι, ενώ στην AULA θα εισέρχονται 118 εξεταζόμενοι [σύνολο θέσεων ημερησίως εξεταζόμενων ανά βάρδια: 752 (σε κάθε θέση που θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί θα έχει επικολληθεί ειδικό διακριτικό από την Κοσμητεία)]. Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης θα είναι 90 λεπτά της ώρας· μεταξύ δύο διαδοχικών εξετάσεων σε κάθε αμφιθέατρο θα μεσολαβεί χρονικό διάστημα 90 λεπτών για την απολύμανση και τον εξαερισμό του· το ημερήσιο πρόγραμμα για τις διά ζώσης εξετάσεις θα διαμορφώνεται, συγκεκριμένα, ως εξής: 09:00-10:30 (1η βάρδια), 12:00-13:30 (2η βάρδια), 15:00-16:30 (3η βάρδια)· σημειώνεται ότι για τις εξ αποστάσεως και μόνον εξετάσεις έχει προβλεφθεί ακόμη μια βάρδια εξέτασης, ήτοι 18:00-19:30 (4η βάρδια). Η χρήση κλιματισμού δεν επιτρέπεται, καθώς όλες οι κλιματιστικές μονάδες της ΦΛΣ είναι κλειστού τύπου· τα παράθυρα όλων των αμφιθεάτρων, όμως, θα είναι ανοικτά καθ’ όλο το 24ωρο. Με μέριμνα του Πανεπιστημίου και της Κοσμητείας, έχουν ήδη τοποθετηθεί απολυμαντικοί μηχανισμοί εντός των αμφιθεάτρων της Σχολής· προτρέπουμε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την άφιξή τους στους χώρους εξέτασης και να τηρούν τις ενδεδειγμένες αποστάσεις· επιπλέον, ζητούμε τη συνδρομή όλων, ώστε να μην εγκαταλείπονται προσωπικά και άλλα αντικείμενα μετά την αποχώρησή τους από τους χώρους εξέτασης, για να διευκολύνεται έτσι η αποτελεσματικότερη απολύμανσή τους.

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση απαιτηθεί.

Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης

Κοσμήτωρ ΦΛΣ ΕΚΠΑ