ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ: 

Προϋπόθεση εισόδου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία (αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια κλπ), βιβλιοθήκες, αίθουσες πολυμέσων και λοιπούς χώρους της Σχολής, είναι υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες:

α) η προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών ολοκλήρωση του εμβολιασμού για κορωνοϊό COVID-19,

β) η προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών ολοκλήρωση του εμβολιασμού για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησης από κορωνοϊό COVID-19,

γ) η παρέλευση χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου των είκοσι (20) ημερών και μικρότερου των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία νόσησης από κορωνοϊό COVID-19

δ) η αρνητική διάγνωση είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test)· ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα.

 Επιπλέον υπενθυμίζεται: 

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους χώρους της Σχολής όπου διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους της Σχολής, και γ) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους της Σχολής όπου παρατηρείται συνωστισμός.