Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στη «Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου» γίνονται δεκτές για έκδοση επιστημονικές μελέτες (διδακτορικές διατριβές αλλά και ανεξάρτητες μονογραφίες) γραμμένες από αποφοίτους της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα θέματα των μελετών είναι δυνατόν να προέρχονται από όλους τους επιστημονικούς κλάδους που καλλιεργούνται στη Φιλοσοφική Σχολή: αρχαία, μεσαιωνική και νέα ελληνική φιλολογία, ιστορία και αρχαιολογία όλων των περιόδων, λατινική φιλολογία, γλωσσολογία, φιλοσοφία, παιδαγωγική, ψυχολογία, θεατρολογία, λαογραφία, ιστορία της τέχνης, καθώς και νεότερες ξένες φιλολογίες.

Οι μελέτες πρέπει να έχουν την έκταση μονογραφίας και να είναι γραμμένες στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά. Οι ελληνόγλωσσες μελέτες είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από εκτενή περίληψη (3-5 σελίδες) στα αγγλικά ή σε κάποια άλλη από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Υποψήφιοι συγγραφείς, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν έργα τους για έκδοση στη Βιβλιοθήκη Σαριπόλου, οφείλουν να καταθέσουν το κείμενό τους, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Microsoft Word σε CD ή USB), στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής (Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, 3ος όροφος, γραφείο 301, υπεύθυνη κα. Κωνσταντίνα Λυκόκα). Το κείμενο, η βιβλιογραφία και οι παραπομπές είναι αναγκαίο να έχουν μορφοποιηθεί σύμφωνα με τις «Οδηγίες προς τους συγγραφείς», οι οποίες παρατίθενται στο ακόλουθο αρχείο:

 Οδηγίες προς συγγραφείς

Μαζί με το έντυπο κείμενο και το ηλεκτρονικό αρχείο, οι υποψήφιοι συγγραφείς οφείλουν να προσκομίσουν αναλυτική και εμπεριστατωμένη συνοδευτική εισήγηση από πανεπιστημιακό καθηγητή. Η εισήγηση πρέπει να έχει γραφεί ειδικά για το Σαριπόλειο Κληροδότημα και να εξηγεί διεξοδικά τους λόγους για τους οποίους η υποβαλλόμενη εργασία αξίζει να περιληφθεί στη σειρά της Βιβλιοθήκης Σαριπόλου. Αν η εργασία είναι διδακτορική διατριβή, η εισήγηση δέον είναι να συνταχθεί από τον επόπτη καθηγητή ο οποίος επέβλεψε την εκπόνηση της διατριβής. Αν πρόκειται για ανεξάρτητη μονογραφία, η εισήγηση θα προέρχεται κατά προτίμηση από καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο άμεσα συναφές προς το θέμα της εργασίας.

Εργασίες που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω προδιαγραφές, δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα προωθούνται για έγκριση στη Διαχειριστική Επιτροπή του Σαριπολείου Κληροδοτήματος.

Κάθε εργασία που ανταποκρίνεται στις παραπάνω προϋποθέσεις προωθείται από τη Διαχειριστική Επιτροπή σε ειδικό εξωτερικό κριτή, ο οποίος αναλαμβάνει να γνωμοδοτήσει σχετικά με την ποιότητα της μελέτης, την πρωτοτυπία της και τις ενδεχόμενες ελλείψεις της. Ο κριτής, σε όλες τις περιπτώσεις, είναι διακεκριμένος πανεπιστημιακός καθηγητής ή ερευνητής, με διεθνή επιστημονική παρουσία, και κατά το δυνατόν γνώστης του ειδικού θέματος της εργασίας. Η ταυτότητά του τηρείται αυστηρά εμπιστευτική.

Αν η γνωμοδότηση του εξωτερικού κριτή είναι θετική, η Διαχειριστική Επιτροπή εγκρίνει την εργασία για δημοσίευση και την περιλαμβάνει με αύξοντα αριθμό προτεραιότητας στη σειρά της Βιβλιοθήκης Σαριπόλου. Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης του κριτή, η εργασία απορρίπτεται (σημειωτέον ότι στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται στον συγγραφέα ούτε η έντυπη μορφή ούτε το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης του κειμένου του). Αν ο κριτής συστήσει να γίνουν αλλαγές, διορθώσεις ή συμπληρώσεις στην εργασία, οι συστάσεις του προωθούνται στον συγγραφέα, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τις ακολουθήσει και να επεξεργαστεί ανάλογα το κείμενό του πριν από την τελική έγκριση της επιτροπής.

Η εγκεκριμένη για δημοσίευση μελέτη παραδίδεται σε ειδικό επιμελητή εκδόσεων, συνεργάτη της Βιβλιοθήκης Σαριπόλου, ο οποίος φροντίζει τυπογραφικά και εκδοτικά το κείμενο, διορθώνει (σε στενή συνεργασία με τον συγγραφέα) τα τυπογραφικά δοκίμια και παρακολουθεί τη διαδικασία της έκδοσης μέχρι και την τελική εκτύπωση. Το τελικό «τυπωθήτω» για κάθε τόμο —ύστερα και από έλεγχο της μορφής του εξωφύλλου του— δίνεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Σαριπολείου Κληροδοτήματος διά του προέδρου ή αναπληρωτή προέδρου της.  

Ο συγγραφέας δικαιούται να λάβει εβδομήντα (70) αντίτυπα του βιβλίου του. Εξ αυτών είναι υποχρεωμένος να αποστείλει, με δική του φροντίδα και δαπάνη, αντίτυπα σε μείζονες ερευνητικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και σε έγκυρα ελληνικά και ξένα περιοδικά που φιλοξενούν βιβλιοκρισίες για έργα του οικείου επιστημονικού κλάδου. Η Διαχειριστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει εάν ο συγγραφέας ανταποκρίνεται στις παραπάνω υποχρεώσεις.